Japan's ODA (Official Development Assistance)

Bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tham nhũng

Để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA, Đại sứ quan Nhật Bản đang tiếp nhận tư vấn liên quan đến thông tin về tiêu cực và tham nhũng trong các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam. Về các thông tin tư vấn được gửi đến, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thực hiện nhưng biện pháp cần thiết một cách phù hợp sau khi Bộ Ngoại giao và JICA xác nhận được sự thật.

Quản lý nghiêm những thông tin được gửi đến và tuyệt đối không công khai tên cá nhân và công ty cung cấp thông tin.

Tùy vào nội dung tư vấn, với điều kiện tiền đề là không gây ra bất lợi cho người thông báo, dựa trên thông tin được thông báo sẽ có biện pháp ứng phó cần thiết như tiến hành đối thoại với nước sở tại v.v…Và chắc chắn sẽ thông báo về kết quả xử lý thông tin liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

※Không thể gửi thông tin nếu không điền đầy đủ nội dung bắt buộc

(Thông tin bắt buộc).

(Thông tin bắt buộc)

(Thông tin bắt buộc)