Japan's ODA (Official Development Assistance)

Авилгатай холбоотой мэдээлэл хүлээн авах цонх

Япон улсын Засгийн газраас Монгол улсад хэрэгжүүлдэг “Хөгжлийн албан ёсны тусламж” (ODA)-тай холбогдох авилгын хэргээс сэргийлэхийн тулд авилгатай холбоотой мэдээлэл хүлээн авах цонх ажиллуулж байна. Та бүхнээс ирсэн мэдээллийг Япон улсын Гадаад хэргийн яам болон Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА) бодит үнэнийг шалган нягталсны эцэст шаардлагатай арга хэмжээг зүй зохистой авах болно.

Та бүхнээс ирсэн мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, хувь хүн болон албан байгууллагын нэрийг олон нийтэд дэлгэхгүй. Мэдээлэгчид хохирол учрахгүйг баталгаажуулсны үндсэн дээр хүлээн авсан мэдээлэлд үндэслэн тухайн улсын Засгийн газартай хэлэлцээ хийх зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авах болно. Тийнхүү авилгатай холбоотой ирсэн мэдээллийн талаар авсан арга хэмжээний үр дүнг нь заавал мэдэгдэх болно.

Заавал бөглөх ёстой хэсгийг бөглөхгүй тохиолдолд мэдээлэл илгээгдэхгүй.

(Заавал бөглөнө)

(Заавал бөглөнө)

(Заавал бөглөнө)