Japan's ODA (Official Development Assistance)

ปรึกษาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและคอรัปชั่น

เนื่องด้วย โครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่น (Official Development Assistance หรือ ODA) ประจำประเทศไทย ได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริตและคอรัปชั่นขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นต่างๆ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบริษัท จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาคำร้องเรียน เช่น กรณีที่คำร้องเรียนนั้นมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลหารือร่วมกับทางภาครัฐบาลไทยเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความลับนั้นจะถูกเก็บรักษาและไม่ส่งผลเสียต่อผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด และจะมีการรายงานผลการตรวจสอบที่แน่ชัดให้ทราบ

*กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย (※ ) ทุกช่อง หากกรอกไม่ครบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้

(※)

(※)

(※)